Astrology of Death

coffin

                                           coffin, sprig of acacia, setting maul, shovel

“Kailan kaya ang ending ko sa mundong ito?” ang malalim kong  iniisip habang nagkakape.  Napaka morbid pero kapag ang edad mo ay more than 62 years old, the thought of death is just normal and the fear of leaving this world is just a shiver on ones shoulder, no fuss. After spending years of studies in various philosophies of the ancient mystery schools, the meaning of death is just part of the ritual and form part of the ladder for the perfection of the human soul.

Araw na naman ng mga Patay or the Day of the Dead. Its a feast day to commemorate the dead, the love ones and relatives who rested in peace. Ito ay isang selebrasyon na itinuro ng Katoliko Romano sa mga Pilipino (Roman Catholic Church), na isang pagan tradisyon na galing sa Western Europe na ginaya lamang ng Roma.

(Samhain is a Gaelic festival marking the end of the harvest season and the beginning of winter or the “darker half” of the year. Traditionally, Samhain is celebrated from sunset on 31 October to sunset on 1 November, which is about halfway between the autumn equinox and the winter solstice. It is one of the four Gaelic seasonal festivals, along with Imbolc, Beltane and Lughnasadh. Historically, it was widely observed throughout Ireland, Scotland and the Isle of Man. At Samhain, it was believed that the Aos Sí needed to be propitiated to ensure that the people and their livestock survived the winter. Offerings of food and drink were left outside for them. The souls of the dead were also thought to revisit their homes seeking hospitality. Feasts were had, at which the souls of dead kin were beckoned to attend and a place set at the table for them. Mumming and guising were part of the festival, and involved people going door-to-door in costume (or in disguise), often reciting verses in exchange for food.

In the 9th century AD, Western Christianity shifted the date of All Saints’ Day to 1 November, while 2 November later became All Souls’ Day. Over time, Samhain and All Saints’/All Souls’ merged to create the modern Halloween.)

Understanding Death

Ang masonerya ay maraming simbolismo ng kamatayan. Kamatayan ito ng katawang tao, the end of human life on earth. But, the soul is on a continues death and rebirth to attain perfection and be freed from the bondage of earth lessons. Immortality of the soul plays an important belief in masonry. Mula kay Osiris, the ancient Egyptian God of death and rebirth, ipinaliwanag nya sa kapatid nyang si Typhon ang continuous journey and immortality of the human soul.

belt of orion

Ang mga pyramid sa Egypt ang monumento na nag- uugnay mula sa kalupaan at sa kabilang buhay . Nakatapat ito sa mga stars halimbawa sa belt of Orion o sa bituin Sirius.

Sa Greek Mythology, si Hades ang God of the Underworld who controls wealth and money, at si Thanatos naman ang God of Death.

Hades-Pluto-Greek-God-Persephone-Art-01-by-sayara_s

Hades and Persephone

Sa Kristianismo, itinuturo  din ng simbahan ang kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng pag aaral sa birth, death and ressurection of Jesus Christ. Kaya lang ang duality of life ay nakakatakot. Dalawa lang ang pamimilian ng kaluluwa pag namatay, ang mapunta sa langit o kaya naman ay sa impierno ng apoy. Pero kung nakahingi ka indulhensya ay sa purgatoryo na mainit-init lamang.

Samantalang sa Ancient Egypt, parang maganda yata yong prinsipyo in Osiris na patuloy kang mabubuhay at mamamatay para matututuhan mo ang tamang leksyon ng buhay at sa kahuli-hulihan ay maging Isa ka ng Diyos. Ito rin ang lesson na itinuturo sa Masonerya. Isang ritual sa Masonerya ang dapat ay simbolikong mamatay muna ang katawan ng isang tao para malinis ang katawang lupa para sa panibagong pagkabuhay. Tulad ni Lasaro sa Biblia na para maging kapatid ni Kristo ay binuhay siyang mag-uli.

The Planets of Death

Dahil isa akong Astrologer, alam ko kung kailan ako mamamatay sa pagtingin ko lamang sa 4th, 8th and 12th Houses of my birth chart. Having natal Uranus retrograde in the 8th house of the cusp of Cancer, death would be sudden probably caused by the water element. However, fame will come after..hehehe..weird analysis. Transiting Planets Pluto (Hades) and Saturn(Kronus) shall be the culprit..grabe talaga itong mga Greek Gods..walang patawad.

Timetable?..its a secret..yan ang turo ng masoneya.  Dahil nagkakape ako ngayon at may halong tubig ang kape.. naku po!!. delikado.

star cof